เกษตรลำปาง แนะเกษตรกรตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์ หากไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในเวลาที่กำหนด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 882 ครั้ง

ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยช่วยเหลือเงินจำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง ให้ข้อมูลว่า เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th โดยหากพบว่า สถานะของเกษตรกรเป็น “สีเขียว” มีข้อความว่า “ได้รับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร ฯ” โดยจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตามตารางการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ซึ่ง ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง จะทำโอนเงินจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 แต่หากกรณีเวลาได้ล่วงเลยจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เงินยังไม่โอนเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร ให้เกษตรกรดำเนินการยื่นอุทธรณ์ ตามแบบอุทธรณ์ และตามสถานที่ที่กำหนด ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา) และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

สำหรับกรณีสถานะของเกษตรกรถูกตัดสิทธิ์ โดยขึ้นสถานะเป็นข้อความสีแดง ว่า “ไม่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา” โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และประกันสังคม หากประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ สามารถดำเนินการได้เช่นกัน โดยให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการอุทธรณ์จะไม่ใช่การยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา แต่เป็นการรวบรวมรายชื่อโดยกระทรวงเกษตร ฯ เพื่อส่งรายชื่อไปยังกระทรวงการคลังต่อไป

            เกษตรจังหวัดลำปาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ความหมายของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรกลุ่มที่ 1 เป็นเกษตรกรที่มีขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ รัฐ โดย แบ่งเป็นการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว 3.2 ล้านราย (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563) และชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย โดยเริ่มโอนแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (จังหวัดลำปาง จะโอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) และเกษตรกรกลุ่มที่ 1 สามารถอุทธรณ์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

เกษตรกรกลุ่มที่ 2 เป็นเกษตรกรที่ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 (ประมาณ 1.57 ล้านราย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ให้เริ่มยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

เกษตรกรกลุ่มที่ 3 เป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ว่าจะเพาะปลูกจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 63 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1.3 แสนคน จะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท และสามารถอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ