ศูนย์วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัคร ยามรักษาความปอดภัย จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2564
  • รับชม : 80 ครั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา โดย กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบมีดังนี้

(1) สำเนาบัตรประชาชน                                        จำนวน 1 ฉบับ

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน 1 ฉบับ

(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก                                 จำนวน 3 รูป

  และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

(4) สำเนาวุฒิการศึกษา                                          จำนวน 1 ฉบับ

(5) ใบรับรองแพทย์                                              จำนวน 1 ฉบับ

(6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบทหารกองเกิน (สด.43) เป็นต้น เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

          ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ