เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ห้องสื่อมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2564
  • รับชม : 111 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ห้องสื่อมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,169,000.00 บาท ตามรายการ ดังนี้ ชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ จอ LED จำนวน 1 โครงการ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

  • ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
  • ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lampangcity.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5423 7237 ต่อ 6101,6102 และในวันราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ