วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จัดประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 160 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 1 รายการ คือ จัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยผู้ที่สนใจสามรถขอรับเอกสารประกวดราคา โดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องทำการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น

          สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocruement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    054 330777 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ