บุคลากร สวท.ลำปาง

ผอ.สปข.3

นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ผอ.สทท.เชียงใหม่

นายประสาร ทิมทอง

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ผอ.สวท.เชียงใหม่

นายแหลมเพชร นันตาแสง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผอ.สวท.เชียงราย

นายอิทธิพล ปวงจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผอ.สวท.ลำพูน

นายภูพิงค์ พงษ์ศิริแสน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผอ.สวท.ลำปาง

นางจริยา บุญเสริม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผอ.สวท.พะเยา

นางบานเย็น นันตาแสง

พนักงานธุรการส3

ผอ.สวท.ลำพูน

นางสาวกาญจนา ฟูปิง

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

ผอ.สวท.ลำปาง

นายอัมฤิทธิ์ จานุวี

นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ

ผอ.สวท.พะเยา

นางสาวชุติกาญจน์ เหล่าชัย

ผู้ประกาศและรายงานข่าวชำนาญงาน

ผอ.สวท.ลำพูน

นายธนากร ลังกาพินธุ์

นักสื่อสารมวลชน

ผอ.สวท.ลำปาง

นายมิตร เรือนใจ

พนักงานขับรถยนต์ ส2

ผอ.สวท.พะเยา

นายธนา พรรณโชคดี

พนักงานขับรถยนต์ส2