บทบาท/หน้าที่

1. เป็นศูนย์กลางนำข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือและอ้างอิงได้สู่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

2. ให้ความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปลูกฝัง ค่านิยมที่ดีงาม จริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

3. ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ก้าวทันสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง

4. ประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนตามโครงการต่างๆของรัฐบาล

ผลการดำเนินงาน

สวท.ลำปางมีเขตให้บริการในการส่งกระจายเสียง ในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถรับฟังได้ ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่บางส่วน และในปัจจุบัน สวท.ลำปาง ได้รับงบประมาณในการติดตั้งเครื่องส่งใหม่ ในระบบ AM. ความถี่1134 KHzกำลังส่ง 10KW. เพื่อออกอากาศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงในระบบ FM. ความถี่ 97 MHz สวท. ลำปาง ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องส่งขนาดกำลังส่ง 2 KW. โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่ต้นปี 2552 เป็นต้นมาครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงการส่งกระจายเสียง สวท.ลำปาง ได้มีการส่งกระจายเสียงในระบบ FM.ความถี่ 97 MHzและในระบบ AM. 1134 KHz วันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่ เวลา 05.00-24.00น.เป็นประจำทุกวัน

ห้องส่ง FM 97 MHz

ห้องส่ง AM 1134 KHz

สัดส่วนการส่งกระจายเสียง

1.รายการข่าวสาร ร้อยละ 42.98

2.รายการสาระประโยชน์ ร้อยละ 35.96

3.รายการบันเทิง ร้อยละ 21.06

เครื่องส่ง FM 97 MHz

เครืองส่ง AM 1134 KHz