วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง เป็นผู้นำในการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารความรู้ ความบันเทิงที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

พันธกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่มีประสิทธิภาพถูกต้องทันเหตุการณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมลำปางโดยรวมและป ระสานงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานรัฐและประชาชนจังหวัดลำปาง