ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดูเพิ่มเติม
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ดูเพิ่มเติม
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครพนักงานวิทยาลัยชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภั ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 กรมอุทยานแห่งชาติ ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ดูเพิ่มเติม
2 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงข้อเท็จจริงภารกิจการดำเนินงาน ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดูเพิ่มเติม
6 ศาลจังหวัดลำพูนรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!