ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
4 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน สมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
5 โรงพยาบาลแม่ทา ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
6 จังหวัดลำพูน กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดูเพิ่มเติม
2 มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน จัดงานพิธีบวงสรวงช้างศึกคู่บารมีพระนางเจ้าจามเทวี และตลาดนัดกู่ช้าง ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ ดูเพิ่มเติม
5 มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้กำหนดวันอบรมและทดสอบให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศเงื่อนไขการขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนรถ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!