Image

ประวัติ สวท.ลำพูน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางมีที่ตั้งส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ณอาคารสถานี-เครื่องส่งวิทยุชาวเขาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เลขที่ 113 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ลำปางตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน 51000 การครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินของที่ราชพัสดุบนเนื้อที่ประมาณ 49 ไร่เศษทำการส่งกระจายเสียงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2527 ด้วยเครื่องส่งวิทยุระบบFM ความถี่ 95.50 MHzยี่ห้อ MARTY กำลังส่ง 100 วัตต์ออกอากาศเวลา 05.00 - 23.00 น. โดยมี นายประทีป จารุโยธินเป็นนายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเป็นคนแรกและได้ขยายเวลาการออกอากาศ จากเดิมเป็นเวลาออกอากาศ 05.00 - 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545

ในปีพ.ศ. 2530 ได้เปลี่ยนความถี่จาก 95.50 MHz เป็น 95.00 MHz

ในปีพ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนเครื่องส่งวิทยุระบบFM จากเดิมเป็นยี่ห้อ RCA กำลังส่ง 1กิโลวัตต์

ในปีพ.ศ. 2535 ได้ทำการปรับปรุงห้องส่งและรับมอบเครื่องส่งวิทยุระบบFM ยี่ห้อBE กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์พร้อมสายส่งและแผงสายอากาศใหม่พร้อมทั้งต่อเติมเสาอากาศให้สูงจากเดิม 60 เมตรเป็น 100 เมตร

สัญลักษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน

ในปีพ.ศ. 2552 กรมประชาสัมพันธ์จัดสรรเครื่องส่งวิทยุระบบFM ยี่ห้อ BE รุ่น FMI-106 พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบขนาดกำลังส่ง 2 กิโลวัตต์ (ทดแทนเครื่องทรงเดิมที่ชำรุด) และปรับปรุงห้องส่งกระจายเสียงและห้องผู้ประกาศโดยพื้นที่การออกอากาศรัศมีระยะ 40 กิโลเมตร ทางอากาศครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดลำพูนได้แก่อ.เมืองลำพูน อ.บ้านธิ อ.แม่ทา อ.ป่าซาง อ.บ้านโฮ่ง อ.เวียงหนองล่อง อ.ลี้ และ อ.ทุ่งหัวช้างและพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บางส่วนได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อ. หางดง อ.แม่วาง อ. สารภีอ.สันกำแพงอ. สันทราย อ.ดอยสะเก็ดและอ.แม่ออน