กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดโครงการสร้างอาชีพสู้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 620 ครั้ง

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับตำบล อย่างยั่งยืน ระยะแรก สร้างอาชีพสู้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
เมื่อ 10 มิ.ย. 63 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน และ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ (ทีม 3 ประสาน) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับตำบล อย่างยั่งยืน ระยะแรก สร้างอาชีพสู้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในระดับตำบล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน การฝึกอบรม สำนักงาน กศน.อ.เมืองลำพูน ได้จัดเจ้าหน้าที่มาดำเนินการคัดกรอง และจัดระเบียบการนั่ง (Social Distancing) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จัดวิทยากรบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ,การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ, การร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างเครือข่ายมวลชนให้เข้มแข็ง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน จัดวิทยากรบรรยายการพัฒนาทักษะอาชีพในทศวรรษที่ 21 และปราชญ์เพื่อความมั่นคงจังหวัดลำพูน บรรยายการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และทำการฝึกปฏิบัติเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ (การทำชาจากใบไชยา)

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง( ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ) และสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนภายในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ