ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน แถลงข่าวผลงาน ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ตัดแปลงสภาพ โหลดเตี้ย ท่อ แต่ง จำนวน 547 คัน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 432 ครั้ง

                         วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) ที่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  พลตำรวจตรี นฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  ได้แถลงข่าวผลการปฏิบัติในภาพรวมของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีพันตำรวจเอกผล ปวนเบี้ย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และสถานีตำรวจในสังกัด ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

                พลตำรวจตรี นฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่นำจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญและเป็นภัยต่อวามสบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งในปัจจุบันยังปรากฎภาพข่าวหรือเหตุการณ์การแข่งรถในทาง การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศ

 

                สำหรับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนของจังหวัดลำพูน มีมาตรการที่สำคัญในการดำเนินการ  ประกอบด้วย 1. ดำเนินการกับบุคคล  กรณีเด็กและเยาวชน (ไม่มีใบขับขี่) ให้ดำเนินการตรวจยึดรถ และเรียกบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง บันทึกประวัติและทำทัณฑ์บน, กรณีมีใบขับขี่ ให้กวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถ ที่มีพฤติการณ์ที่จะกระทำความผิดในการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการตามกฎหมายและบันทึกประวัติ   2. การดำเนินการกับตัวรถ โดยยึดรถที่ดัดแปลง โหลดเตี้ย ท่อ แต่ง และดำเนินการต่อร้านค้าที่กระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด   3. สืบสวนหาข่าว รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้ากลุ่มแข่งรถในทาง ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม แหล่งรวมตัวหรือจุดนัดหมายร้านขายอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งหรือร้านดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์ โดยจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าสาร เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ทันที  4. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้แก่เด็กและยาวชนในสถานศึกษา เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตระหนักถึงอันตรายและอัตราโทษของการแข่งรถในทางและตำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกรงกลัวต่อกฎหมายในการกระทำผิด ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบจากความผิดที่จะเกิดกับเด็ก เยาวชน บิดามารดาหรือผู้ปกครอง

 

                จากการดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น ของทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีผลการปฏิบัติ ดังนี้ สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ตัดแปลงสภาพ โหลดเตี้ย ท่อ แต่ง จำนวน 547 คัน, ตรวจพบเด็กหรือเยาวชน ไม่มีใบขับขี่ ใช้รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย จำนวน 270 ราย โดยได้เรียกผู้ปกครองมาเพื่อทำบันทึกประวัติและทำทัณฑ์บน, จับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ตัดแปลงสภาพรถ อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน  จำนวน 1,111 ราย

 

                จากการที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยยกเลิกการห้ามออกเคหะสถาน ทำให้ปรากฏข้อมูลข่าวสารการออกมารวมตัวของกลุ่มวัยรุ่น ในลักษณะมีการนัดหมายกันออกมาขับขี่รถ ใช้ความเร็วหรือมีการแข่งรถ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้มีการระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง ห้วงวันที่ 20-30 มิถุนายน 2563 โดยตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้ระดมทุกสถานีตำรวจ กวดขันจับกุมรถจักรยานยนต์ แต่งซิ่ง ดัดแปลงสภาพ เปลี่ยนท่อไอเสีย และตรวจสอบร้านซ่อมรถ ร้านจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องปราม โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ดัดแปลงสภาพ โหลดเตี้ย ท่อ แต่ง จำนวน 54 คัน, ตรวจพบเด็กหรือเยาวชน ไม่มีใบขับขี่ ใช้รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย จำนวน 16 ราย โดยได้เรียกผู้ปกครองมาเพื่อทำบันทึกประวัติและทำทัณฑ์บน, จับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ตัดแปลงสภาพรถ อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน  จำนวน 35 ราย, ตรวจยึดท่อไอเสียที่มีการดัดแปลงผิดกฎหมาย และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องปรามมิให้มีส่วนในการสนับสนุน ตัดแปลงสภาพรถในทางที่ผิดกฎหมาย จำนวน 48 ร้าน

 

                ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน ในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มแข่งรถในทาง จุดรวมตัวหรือจุดนัดหมาย การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งขันรถในทาง โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สราวุฒิ ปิ่นทอง /053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง / 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ