พระเทพรัตนายก แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา แนะพุทธศาสนิกชนใช้ปัญญาบริหารชีวิตให้แคล้วคลาดปลอดภัย เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นในสังคม ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 557 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนชาวลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563  ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พระเทพรัตนายก แสดงพระธรรมเทศนา แนะพุทธศาสนิกชนใช้ปัญญาบริหารชีวิตให้แคล้วคลาดปลอดภัย เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นในสังคม ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้น

เช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563  โดยมทีพระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬบูชา ว่า คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5  ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี สำหรับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ทั้งนี้ ได้กล่าวกับศรัทธาสาธุชนที่เข้าร่วมให้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต ใช้ปัญญาบริหารชีวิตให้แคล้วคลาดปลอดภัย เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นในสังคมความสงบสุขก็จะเกิดขึ้น

ในการนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 50 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ในภาคค่ำเวลา 18.00 น. จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุหริภุญชัย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนได้โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ