สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชนที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 507 ครั้ง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จัดสัมมานาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชนที่จังหวัดลำพูน หวังสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านกลไกว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐสามารถพัฒนาระบบการบริหารที่มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตอบสนองประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมจามจุรี 1 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน ในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อพบปะเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ที่เดินทางมาร่วมรับฟังการสัมมนาฯ กว่า 120 คน ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐ” และมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สำหรับการจัดโครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชนนั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านกลไกกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนาระบบการบริหารที่มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตอบสนองประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ