จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 แห่ง ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาด สู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 244 ครั้ง

วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 แห่งที่ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาด สู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2563

                ตามที่จังหวัดลำพูนได้จัดทำแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และนำไปสู่ความยั่งยืน ร่วมถึงเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในฐานะที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 2 ปีซ้อน เมื่อปี 2560 และปี 2561 โดยให้ดำเนินการภายใต้ 3 โครงการ ประกอบด้วย  1. โครงการจังหวัดปลอดขยะเปียก 2. โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" และ 3. โครงการ "คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก"

                ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 35 แห่ง ในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โดยยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2563 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ จำนวน 23 แห่ง บัดนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 23 แห่ง ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในเดือนกันยายน 2563 ครบทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 23 แห่ง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียงยอง, เทศบาลตำบลศรีบัวบาน, เทศบาลตำบลริมปิง, เทศบาลตำบลประตูป่า, เทศบาลตำบลเหมืองง่า, เทศบาลตำบลเหมืองจี้, เทศบาลตำบลต้นธง, เทศบาลตำบลหนองข้างคืน, เทศบาลตำบลทำเชียงทอง, องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์, องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

                ชุดที่ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย, องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์, องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ, เทศบาลตำบลหาขุมเงิน, เทศบาลตำบลบ้านธิ, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ, เทศบาลตำบลดงดำ, เทศบาลตำบลก้อ, เทศบาลตำบลป่าไผ่, เทศบาลตำบลแม่ตื่น, องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สราวุฒิ ปิ่นทอง /053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง / 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ