กกต.ลำพูน เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสนามแรก ตั้งเป้าให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 88.00

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 573 ครั้ง

กกต.ลำพูน เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสนามแรก ตั้งเป้าให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 88.00

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เผยว่า มติ ครม. เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ก่อน ภายในระยะเวลา 60 วัน เป็นประเภทแรก ซึ่งไม่นับรวม ผู้ว่า กทม. หรือเทศบาล และ อบต.  สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ประชาชนมีส่วนได้เสียในการให้บริการจัดการในสวัสดิการต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา  อบจ.ก็จะมีส่วนให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของและมีส่วนได้เสียในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าประชาชนจะได้เข้ามาตรวจสอบในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะทำให้ท้องถิ่นก็จะมีความเข้มแข็ง ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไปด้วย

สำหรับการเตรียบความพร้อมในการเลือกตั้งของจังหวัดลำพูน ทาง กกต.จังหวัดลำพูน ได้ประกาศการแบ่งเขตการเลือกตั้งของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเขตเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ถือว่าทุกเขตเลือกตั้งทั้งจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับนายกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะมีได้แค่ 1 คน ส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สามารถแบ่งเขตได้ 24 เขตเลือกตั้ง กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าถ้าประชากรในแต่ละจังหวัดไม่เกิน 5 แสนคน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(สจ.)ได้ไม่เกิน 24 คน ซึ่งจังหวัดลำพูนมีประชากร 4 แสนกว่าคน ก็จะสามารถมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(สจ.) ได้ 24 คน 24 เขตการเลือกตั้ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน 9 คน  9 เขต, อำเภอลี้ 4 คน  4 เขต, อำเภอป่าซาง 3 คน  3 เขต,อำเภอบ้านโฮ่ง 3 คน  3 เขต,อำเภอแม่ทา 2 คน  2 เขต,อำเภอ 1 คน  1 เขต,อำเภอทุ่งหัวช้าง  1 คน  1 เขต และ อำเภอเวียงหนองล่อง 1 คน  1 เขต รวม 24 คน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ทาง กกต.จังหวัดลำพูนได้ออกประกาศว่า ผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งจะต้องใช้เงินของตนเองในการหาเสียงเลือกตั้ง ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องใช้ของตนเองในการหาเสียงได้ไม่เกิน 4,500,000 บาท ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องใช้ของตนเองในการหาเสียงได้ไม่เกิน 300,000 บาท

ในส่วนของการกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครการเลือกตั้ง ขณะนี้ทาง กกต.จังหวัดลำพูน ยังไม่ได้มีมติหรือกำหนดวันเลือกตั้ง ว่าจะดำเนินการวันไหน แต่คาดว่าหน้าจะประมาณเดือนธันวาคมนี้ ตามมติของ ครม. ถ้าได้รับการยืนยันระบุวันเลือกตั้งได้ได้ชัดเจน ทาง กกต.จังหวัดลำพูนก็จะสามารถรู้วันรับสมัครเลือกตั้ง รวมถึงวันประกาศแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น หรือการประกาศแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทันที ขอยืนยันว่าทาง กกต.จังหวัดลำพูน ได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่การรับสมัครเลือกตั้ง สถานที่ของหน่วยเลือกตั้งก็จะจัดตามรูปแบบ social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้มีการรักษาและหวงแหนสิทธิ์ของตนเองเป็นอย่างมาก ในการที่จะคัดเลือกใครมาเป็นตัวแทนของตนเองที่จะเข้ามาบริหารชารการในการคัดเลือกคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งการรักษาและหวงแหนสิทธิ์ของตนเองของประชาชนชาวจังหวัดลำพูนจะอยู่ในสายเลือดตลอดมาเป็นเวลานาน เวลามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็จะออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา จังหวัดลำพูนได้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคิดเป็น ร้อยละ 87.3  เป็นการครองแชมป์การออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชนทั้งประเทศเป็นครั้งที่ 13  ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ กกต.จังหวัดลำพูนได้ตั้งเป้าให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 88.00

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ