จังหวัดลำพูน ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" สืบสานพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 364 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" สืบสานพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่  วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563   ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อสืบสานพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   มีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธี 
 

สืบเนื่องจาก  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด และธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้งความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติและแก่ชาวโลก ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในชั้นสูง สามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์ได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคต ดังนั้น ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2546 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 13 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เป็นทุนเริ่มแรก และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 

ทั้งนี้ ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร มีฉันทามติร่วมกันกำหนดให้จัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว มหาเถรสมาคม จึงเห็นควรให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีนับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า ฯ และจะได้รวบรวมเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศัทธา นำไปร่วมทอดผ้าป่าในนามคณะสงฆ์ ภาค 5 ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เพื่อนำไปสมทบกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ