Co-payment นโยบายรัฐช่วยจ่ายเงินเดือน จ้างเด็กจบใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 675 ครั้ง

จังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) รัฐบาลอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5352 5543-4 หรือ 088-2633256

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวผ่านรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบประชาชน “ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน) ประจำวันศุกร์ ที่ 6 พ.ย. 2563 ว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอมาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และสามารถบรรเทาผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยเฉพาะให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ควบคู่ไปกับการรักษาการจ้างงานภายในประเทศ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลายลง สนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ โดยการจ้างงานเด็กจบใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 260,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้จบใหม่ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลจะให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

เงื่อนไขผู้จบการศึกษาใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา       พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563 สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวุฒิปริญญาตรี

ในส่วนของนายจ้างและสถานประกอบการ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานเป็นรายเดือน นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง(ภายในสิ้นเดือน) ให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และกรมการจัดหางานจะโอนเงินสนับสนุนค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ลูกจ้าง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา คือ วุฒิ ม.6 จำนวน 9,450 บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 4,350 บาท), วุฒิ ปวช. จำนวน 9,450 บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 4,700 บาท), วุฒิ ปวส. จำนวน 11,500 บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 5,750 บาท) และวุฒิ ป.ตรี จำนวน  15,000 บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 7,500 บาท) ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com  หรือติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5352 5543-4 หรือ 088-2633256 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ