จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ส่วนราชการ ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 259 ครั้ง

             วันที่12 พฤศจิกายน 2563 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

             นางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.ลำพูน) เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเมินผลและประกาศรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณรายจ่าย บรรลุเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563

            โดยมีส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขนาดเล็ก (S) งบประมาณไม่เกิน 3,000,000 บาท จำนวน 14 แห่ง, ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขนาดกลาง (M) งบประมาณตั้งแต่ 3,000,001 – 40,000,000 บาท จำนวน 40 แห่ง, ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขนาดใหญ่ (L)  งบประมาณตั้งแต่ 40,000,001 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง และส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด ตั้งแต่ 1-10,000,000 บาท จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 58 แห่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สราวุฒิ ปิ่นทอง /053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง / 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ