จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม LAMPHUN GO GREEN "ที่ว่างสร้างอาหาร" เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ผู้นำองค์กรในทุกระดับ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 253 ครั้ง

              วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563   ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม LAMPHUN GO GREEN " ที่ว่างสร้างอาหาร " โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ผู้นำองค์กรในทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขยายผลไปสู่ภาคประชาชน ขับเคลื่อนแบบองค์รวมทั้งจังหวัด โดยมีนางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  ปัจจุบันสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัดสานต่อโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" และได้กำหนดนโยบายแม่บ้านมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ การคัดแยกขยะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ว่างสร้างอาหาร การลดใช้ถุงพลาสติก การใช้ถังขยะอินทรีย์ และการเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ถุงหูหิ้วที่มีขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก และแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  โดยมุ่งเน้นให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว อย่างเช่น การลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ในครัวเรือน โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R ประกอบด้วย  1. การลดการใช้ Reduce โดยให้ใช้ตามความจำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย  รณรงค์ใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ โดยหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติก การใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัด และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  2. การนำกลับมาใช้ซ้ำ Reuse เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้แก้วน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติกหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่มีสภาพดีให้กับผู้ที่ขาดแคลน   3. การนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle เน้นการคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น การคัดแยกกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เพื่อรวบรวมให้ร้านรับซื้อของเก่า

                ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จึงได้กำหนดการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ดังกล่าว เช่น การผลิตปุยหมักจากขยะอินทรีย์ การนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาใช้กับแปลงผักสวนครัว ที่ปลูกตามที่ว่าง ริมรั้ว และในกระถาง การใช้พื้นที่ว่างสร้างอาหารตามโครงการปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงได้จัดทำโครงการ LAMPHUN GO GREEN ขึ้นมาในวันนี้ โดยเริ่มต้นจากปฏิบัติจริงในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นสถานที่แห่งแรก ตามแนวคิด "ผู้นำต้องทำก่อน" เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ ผู้นำองค์กรในทุกระดับ ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน ให้ขยายไปสู่ภาคประชาชนของจังหวัดลำพูน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนแบบองค์รวมทั้งจังหวัด   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปลูกผักตามนโยบายที่ว่างสร้างอาหาร , การเยี่ยมชมฟาร์มไก่ไข่ออแกนิค, การเยี่ยมชมการจัดทำถังขยะอินทรีย์, การคัดแยกขยะ และ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

                ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า กิจกรรม LAMPHUN GO GREEN ในหัวข้อ " ที่ว่างสร้างอาหาร " ในวันนี้ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำโดย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกัน ของคู่สมรส ของผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมและประเทศชาติ ซึ่งได้จัดทำโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" และกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนต่างๆ เช่น การร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการร่วมลดปริมาณขยะ รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขในอนาคต โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมตามกรอบแนวคิดและการขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยดังกล่าว  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำกิจกรรม LAMPHUN GO GREEN และได้ดำเนินการในเรื่อง "ที่ว่างสร้างอาหาร" เพื่อสานต่อแนวคิดตามโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม " โดยการเริ่มต้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อที่จะเห็นผลในภาพใหญ่และให้เกิดประโยชน์ทั้งทาตรงและทางอ้อม ในฐานะผู้นำในภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำองค์กรท้องถิ่น ได้นำแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นต้นแบบ "ผู้นำต้องทำก่อน" ให้แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชนในพื้นที เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สราวุฒิ ปิ่นทอง /053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง / 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ