จัดหางานจังหวัดลำพูน จัดงาน นัดพบแรงงาน Co-payment รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง มีตำแหน่งงานว่าง 811 อัตรา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 246 ครั้ง

             วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้างสรรพสินค้าเเจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน นัดพบแรงงาน Co-payment รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่  มีสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน 25 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 100 ตำแหน่ง 811 อัตรา  มีผู้ที่สนใจ และผู้ทีว่างงาน ร่วมงานจำนวนมาก

             นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์  จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน เกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าจ้างไม่เกิดร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริญญาตรี มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกให้นายจ้างและสถานประกอบการ ได้พบกบผู้สมัครงานที่จบการศึกษาใหม่เพื่อทำการสัมภาษณ์ และตกลงว่าจ้างทำงานโดยตรง ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานได้มีโอกาสเลือกงานที่ต้องการทำตรงกับความสามารถ โดยมีสถานประกอบการร่วมรับสมัครงาน งาน 25 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 100 ตำแหน่ง 811 อัตรา

              สำหรับ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) เป็นโครงการที่รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลายลง โดยสนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ โดยจ้างงานเด็กจบใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 260,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้จบใหม่ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน และได้กำหนดเงื่อนไขผู้จบการศึกษาใหม่ รวมถึงสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

             ผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563 สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวุฒิปริญญาตรี

             นายจ้างและสถานประกอบการ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานเป็นรายเดือน โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา คือ วุฒิ ม.6 จำนวน 9,450 บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 4,350 บาท),  วุฒิ ปวช. จำนวน 9,450  บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 4,700 บาท),  วุฒิ ปวส. จำนวน 11,500 บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 5,750 บาท) และวุฒิ ป.ตรี จำนวน 15,000 บาท (รัฐช่วยอุดหน 7,500 บาท) ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ

               ผู้ที่สนใจหรือ ผู้จบการศึกษาใหม่ รวมถึงนายจ้าง สถานประกอบการ ที่สนใจ และมีคุณสมบัติดังกล่าวลงทะเบียนข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ WWW.จ้างงานเด็กจบใหม่.com สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-525543-4 , 088-2633256 ในวันและเวลาราชการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สราวุฒิ ปิ่นทอง /053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง / 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ