จ.ลำพูน ร่วมประกาศเจตนา คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 369 ครั้ง

     วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย 9 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวแสดงเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม

     นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมประกาศจุดยืน ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งยังร่วมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ให้กับจังหวัดลําพูน สอดรับเจตจํานงของรัฐบาล ที่ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ปลูกจิตสํานึกให้แก่ ข้าราชการ

     จากผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลําพูนมีผลการประเมิน 87.46 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งผลการประเมิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในภาพรวมของจังหวัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ