จัดหางาน จ.ลำพูน ติวเข้มครูแนะแนว เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อ ให้มีงานทำ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 190 ครั้ง

     วันนี้ (18 ธันวาคม 2563) ที่ห้องจามจุรี 1 เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ บูรณาการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู
แนะแนว และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในจังหวัดลำพูน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วม

     ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบรรยายพิเศษแก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง ภาพรวมการดําเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2563 และบทบาทครูแนะแนวในการสนับสนุนโครงการฯ ให้นักเรียน

นอกจากนี้ในการจัดอบรมยังได้มีการการเสวนา “การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลําพูน”  และการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการดําเนินโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิ การศึกษาเพิ่ม” และ “การจัดทําเครื่องมือในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และอาชีพผ่าน Google Classroom” โดยวิทยากรจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

     ด้านนายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูนกล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้ครูแนะแนวได้รับทราบ และเข้าใจแนวปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา และพร้อมที่จะหางานทําตามความรู้ ความสามารถ หรือความถนัดของตนเอง

     นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยน สร้างความร่วมมือ ขยายเครือข่ายด้านการแนะแนวการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย เพื่อนําไปแนะแนวต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ