ผู้ว่าฯ สั่งทุกหน่วย เร่งป้องกัน COVID-19 ให้เข้มงวดทุกพื้นที่ใน จ.ลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 466 ครั้ง

     นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     1.ติดตามประกาศ หรือ การแถลงข่าวประจำวันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด (ศบค.) อย่างต่อเนื่อง

     2.ชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด ตลอดจนเครือข่ายในความรับผิดชอบ ให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง/นโยบาย/การขอความร่วมมือ ของรัฐบาล ศบค. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และสามารถให้คำแนะนำกับประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

     3.ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด จังหวัดลำพูน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ตลอดจนให้มีการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เช่น การที่ประชาชนจะต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานจังหวัดลำพูน

     4.ชี้แจงทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับประชาชนให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการกำหนดการแบ่งพื้นที่สถานการณ์ (การแบ่งโซนพื้นที่จังหวัดเสี่ยงสูง-ต่ำ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน การสวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ฯลฯ

     5.ให้คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ให้ความสำคัญกับการพิจารณาให้คำแนะนำ ปรึกษา กรณีที่มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และหากมีการจัดกิจกรรมให้มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด หากมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนได้พิจารณาโดยด่วนต่อไป

     6.ให้ทุกอำเภอตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และจัดทำทะเบียนข้อมูล การเดินทางเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆอย่างเคร่งครัด และให้มีการปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาล เช่น ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) จะต้องตรวจหาเชื้อฯ และกักตัวเอง 14 วัน  ผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ให้จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบที่ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนกำหนด. . แล้วพิจารณาการปฏิบัติตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่เดินทางมา. ฯลฯ

     7.ให้จัดหางานจังหวัด และนายอำเภอ กำกับดูแลการควบคุมแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี หากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีกับนายจ้างอย่างเฉียบขาด

     8.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดหางานจังหวัด และนายอำเภอ เร่งรัดการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ผู้ค้าอาหารทะเล. ผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยเร็ว

     และ 9.ในห้วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และคงการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาเพื่อการประสานงานแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ทันที

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ