ลำพูน ตั้งด่านสกัด COVID-19 ในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดและทางสายรอง เพิ่มเติมเป็นจำนวน 7 จุด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 243 ครั้ง

     นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด บูรณาการคัดกรองบุคคล ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดลำพูน จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย 1.จุดตรวจบ้านแม่บอนใต้  หมู่ที่ 10  ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง 2.จุดตรวจตู้ยามห้วยไซ หมู่ 13 ต.ห้วยหยาบ อ.บ้านธิ 3.จุดตรวจป้อมบ้านเวียง ม.6  ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง 4.จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ม.20 ถ.ลำพูน – บ้านธิ อ.เมืองลำพูน 5.จุดตรวจวังดิน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อ.ลี้  6. จุดตรวจตรวจตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง และ 7.ด่านตรวจบ้านทากู่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของรัฐบาล สกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และผู้เดินที่ทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

     นอกจากนี้ การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง สั่งการให้ชุดปฏิบัติการอำเภอ- ตำบล ซึ่งมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการทุกภาคส่วนจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในเส้นทางรองตามความจำเป็นและเหมาะสม

     โดยในห้วงระยะเวลานี้ จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ