จ.ลำพูน ติดตามผลการทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 147 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่ชุมชนก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งเป้าประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากเดิม สภาพเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 นำสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ลดการเผาอันมีสาเหตุมาจากปัญหาการอาศัยป่าเพื่อหารายได้ประกอบการดำรงชีพ

วันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพร้อมด้วยนายชัชวาล ฉายะบุตร นายอนุพงษ์ วาวาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทน์โอภาส นายอำเภอลี้ คณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวอำเภอลี้ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการทำงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 6 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , การส่งเสริมการเกษตร , การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ , การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 , การแก้ไขปัญหาการถือครองเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน , และการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านน้ำก้อ

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เกิดการบูรณาการร่วมกัน ทั้งเพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร การลดการเผาป่าอันเป็นสาเหตุ ของการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน พร้อมทั้งเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้และความเป็นอยู่ สู่ความยั่งยืน ภาพรวมการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย และในปี 2564 นี้ ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากเดิม สภาพเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 นำสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ลดการเผาซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาการอาศัยป่าเพื่อหารายได้ประกอบการดำรงชีพอย่างแท้จริงต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ