ขนส่งลําพูน ชวนผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกสมัครขอรับรองมาตรฐาน Q Mark พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ หลังเข้าร่วม เริ่ม 1 ก.พ.64 เป็นต้นไป

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 166 ครั้ง

          นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลําปาง รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลําพูน เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ดําเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ลดต้นทุนการดําเนินงาน และลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จะต้องมีระบบการทํางานที่มีความปลอดภัย ยานพาหนะมีการดูแล บํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอ พนักงานขับรถมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

          สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน Q Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการประกอบการ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน อาทิ เพิ่มความได้เปรียบในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ Road Transport Permit ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ Business Matching ได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทาง ของกรมการขนส่งทางบก และสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ประกอบการ ที่ได้รับการรับรองให้สามารถใช้สถานีขนส่งสินค้า Truck Terminal ทั้งที่ให้บริการในปัจจุบัน และที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในอนาคต

          นางสาวสุชาดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตร ที่ร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่ง เข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark มาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมกันพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก

          โดยล่าสุดสํานักงาน คปภ. ได้ออกคําสั่งนายทะเบียน ให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย สําหรับรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือมาตรฐาน Q Mark ของกรมการขนส่งทางบก โดยให้เป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ย ประกันภัยสุทธิ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ให้ส่วนลด 10% ทั้งในส่วนของตัวรถ (Motor) และการประกันสินค้า (Non Motor) บริษัท บริดจสโตน ประเทศไทย จํากัด สนับสนุนยางรถบรรทุกจํานวน 2 เส้น จํานวน 25 สิทธิ์ ให้ผู้ประกอบการที่สมัครหรือต่ออายุการรับรอง Q Mark และมีส่วนลดค่าบริการสําหรับผู้ประกอบการที่ ได้รับการรับรองและนํารถบรรทุกเข้ารับการบํารุงรักษาเบื้องต้น เช่น ปะยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ต่างๆ ทั้งทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย การบํารุงรักษารถ และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

          ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจขอรับการรับรองมาตรฐาน Q Mark สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สํานักงานขนส่งจังหวัดลําพูน โทรศัพท์ 0 5352 5545 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitruckcenter.com/tdsc ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีมีการขนส่งสินค้าเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้พิจารณาปรับมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่อย่างเหมาะสม และให้ติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ