ทต.แม่ตืน อ.ลี้ ลำพูน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพประชาชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 88 ครั้ง

          เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้นำคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 “ครัวเรือนพอเพียงต้นแบบ” จำนวน 80 ครัวเรือน ภายในเขตเทศบาลฯ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน

          นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์และขยะทั่วไป ช่วยปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านเรือนให้สะอาดงามตาน่าอยู่และถูกสุขอนามัย และเทศบาลตำบลแม่ตืน ยังส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์จากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้พืชผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน ทดแทนการใช้สารเคมี ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ