อบจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.ท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1044 ครั้ง

อบจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 5 คน ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 5 คน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และขอรับใบสมัครได้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเอง ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

สำหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ จะต้องเป็นข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดลำพูน หรือ เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดลำพูน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ วิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือ ถูกเพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้ง เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ ถือว่าการกระทำทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษ หรือ ไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษ หรือ ต้องคำพิพากษา มายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 053 597 360 และ 0 5329 7260 ต่อ 208 ,210

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ