ทต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน เปิดโอกาศให้ คณะดูงาน กศน. ชมครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการขยะตามแผนปฏิบัติการ “Clean Lamphun” ลำพูนเมืองสะอาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 132 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน เปิดโอกาสให้คณะดูงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หรือ กศน. ได้เดินทางมาเรียนรู้และศึกษาดูงานครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมี นายนพดล สมพงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตืน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตืน ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ทางเทศบาล ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนและออกแบบชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการแม่ตืนโมเดล (Maetuen model) ตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ตืน ที่กำหนดไว้ภายใต้การดำเนินการให้เป็น “เมืองเกษตรกรรม คุณธรรมเด่น เน้นคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพของหมู่บ้านควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ตามหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งทางด้านการส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จากนั้นทางเทศบาลตำบลแม่ตืน ได้นำคณะดูงาน กศน.ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายในชุมชนแม่ตืนทั้ง 4 หมู่บ้าน ชมการปลูกพืชผักปลอดสารเคมี โดยใช้สารชีวภัณฑ์จากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน ซึ่งมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล การทำถังขยะเปียก การทำเสวียน เพื่อลดเศษอาหารและขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้นำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดภาระค่าใช้จ่าย บ้านเรือนสะอาดน่ามอง ประชาชนมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดลำพูน “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” และภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ “Clean Lamphun” ลำพูนเมืองสะอาด สู่ความยั่งยืน    ปี 2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ