"พาณิชย์ลำพูน" ประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม และโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 64 จ.ลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 224 ครั้ง

       วันนี้(5 มีนาคม 2564) นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ในการนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วม เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด กระเทียม หอมแดง ปีการผลิต 2563/64

       ในที่ประชุมได้มีมติ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

       1) โครงการกระจายกระเทียมออกนอกแหล่งผลิต ปี 2564 จังหวัดลำพูน โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารจัดการคุณภาพและกระจายผลผลิตกระเทียมออกนอกแหล่งผลิต ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 3 บาท เป้าหมาย 1,500 ตัน(แห้ง) ให้กับสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) และผู้ประกอบการรับซื้อกระเทียม ที่เข้าร่วมโครงการฯ

       2) โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อชะลอการจำหน่ายสินค้ากระเทียม ปี 2564 โดยการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เป้าหมาย 1,500 ตัน(แห้ง) ให้กับสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) และผู้ประกอบการรับซื้อกระเทียม ที่เข้าร่วมโครงการฯ

       3) โครงการกระจายผลผลิตมะม่วง ปี 2564 โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารจัดการคุณภาพและกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิต ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 3 บาท เป้าหมาย 3,000 ตัน ให้กับสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) และผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วง ที่เข้าร่วมโครงการฯ

       และ4) โครงการกระจายผลผลิตลำไย ปี 2564 โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารจัดการคุณภาพและกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิต ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 3 บาท เป้าหมาย 1,200 ตัน ให้กับสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) และผู้ประกอบการรับซื้อลำไย ที่เข้าร่วมโครงการฯ

       อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์การผลิต/การตลาดกระเทียม ปีการผลิต 2563/64 จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ปลูกรวม 1,403.25 ไร่ ผลผลิตรวม 4,414.40 ตัน (สด) ผลผลิตเฉลี่ย 3.146 ตันสดต่อไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาดระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน 2564  ราคากระเทียมสดคละปรับตัวลดลง เกษตรกรขายได้ราคา กก.ละ 9 - 10 บาท จากสถานการณ์โควิค-19 ทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายเก็บสต็อกน้อยลง ความต้องการการตลาดลดลง ด้านการส่งเข้าโรงงานอุตหสาหกรรมมีคำสั่งลดลงด้วยเช่นกัน

       ทั้งนี้ในส่วนของสถานการณ์การผลิต/การตลาดหอมแดง ปีการผลิต 2563/64 จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ปลูกรวม 1,726.50 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 6,042.10 ตันสด ผลิตออกสู่ตลาดเดือนมกราคม-เมษายน 2564 หอมแดงสดคละ ราคา กก.ละ 4-6 บาท หอมแดงแห้งคละ (หอมปึ๋ง) ราคา กก.ละ 13-14 บาท มัดจุกคละ ราคา กก.ละ 16-17 บาท ผู้ประกอบการยังคงรับซื้อปกติตามภาวะตลาด บางรายชะลอการรับซื้อ เนื่องจากตลาดปลายทางลดปริมาณการสั่งซื้อโดยตลาดหลักอยู่ในประเทศ อาทิเช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง และจังหวัดอื่น ๆ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ