ขนส่งลำพูน แจ้งเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถมีสีซีดจาง หมวดอักษร กง และ กจ นำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 91 ครั้ง

          สำนักงานขนส่งลำพูน แจ้งว่า รถที่พบว่าแผ่นป้ายทะเบียนมีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง ที่กรมการขนส่งทางบกผลิตและออกให้ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2557 ที่อาจเกิดจากสารที่เป็นส่วนผสมของสีที่มีคุณลักษณะและการผสมที่ไม่เหมือนหรือเท่ากัน ทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าปกติ เจ้าของรถสามารถนำแผ่นป่ายทะเบียนมาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ติดต่อขอยื่นความประสงค์เคลือบสีใหม่ได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบกโดยตรง หรือสำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาการส่งแผ่นป้ายเพื่อเคลือบสีใหม่ เจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

          ด้าน นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธุ์ ขนส่งจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถที่สีซีดจาง หมวดอักษร กง และ กจ จังหวัดลำพูน สามารถยื่นความประสงค์ขอเคลือบสีใหม่ได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

          1. ถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ ที่ผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้น เพื่อล้างคราบฝุ่น คราบน้ำมันเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ เจาะรู หรือไม่อยู่ในสภาพที่สามารถเคลือบสีได้ เป็นต้น

          2. ให้เจ้าของรถแจ้งความประสงค์พร้อมด้วยหลักฐานใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่ายและบัตรประจำตัวเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หากไม่สามารถติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ได้อยู่ในหมวดอักษร กง และ กจ จังหวัดลำพูน หรือแผ่นป้ายทะเบียนที่มิได้ผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557 หรือพบว่าสาเหตุสีหลุดลอกมาจากการใช้งาน การขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดจากสาเหตุอื่นหรือสูญหาย เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิม โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเจ้าของรถต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายแผ่นละ 100 บาท ดังนั้น เพื่อรักษาและยืดอายุการใช้งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ ขอให้เจ้าของรถให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ถูกวิธีส่วนเจ้าของรถที่ต้องการใส่กรอบแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อป้องกันการชำรุดก็สามารถกระทำได้ โดยต้องเป็นกรอบใสที่มองเห็นรายละเอียดของแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ชัดเจน ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของกรอบบดบังส่วนที่เป็นหมวดอักษรหมายเลขทะเบียน และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053531325 หรือ 053535548 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ