ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ทต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน ตรวจสุขภาพ เจาะเลือด ตรวจหาสารเคมีตกค้าง เฝ้าระวังการสะสม ในกระแสเลือดให้ของเกษตรกร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 115 ครั้ง

          ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ และเจาะเลือดเพื่อตรวจสอบปริมาณสารเคมีตกค้าง ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จากข้อมูลพบว่าประชากรในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ตืน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรมากถึงร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนลำไย กระเทียม หอมแดง และข้าวโพด เป็นต้น ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช จึงมีความเสี่ยงที่จะกระจาย และขยายเป็นวงกว้าง เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกษตรกร หากมีการรับสารเคมีสะสมเป็นระยะเวลานานอาจจะส่งผลต่อสุขภาพ และอวัยวะต่างๆ อาทิ ตับ ไต ปอด สมอง ผิวหนัง ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์และตา หนักสุดอาจก่อให้เกิด โรคมะเร็งโรคต่อมไร้ท่อ โรคเลือด และระบบภูมิคุ้มกัน

          โดยการตรวจสุขภาพ และการเจาะเลือดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจเช็คปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับการตรวจจำนวน 34 คน โดยมีผลการตรวจ ดังนี้ กลุ่มปกติ จำนวน 1 คน กลุ่มปลอดภัย จำนวน 12 คน กลุ่มเสี่ยง จำนวน 13 คน กลุ่มไม่ปลอดภัย จำนวน 8 คน ซึ่งในส่วนของกลุ่มไม่ปลอดภัย ทางเทศบาลตำบลแม่ตืนได้ประสานให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืนดำเนินการรักษาโดยใช้สมุนไพรรางจืดและการอบไอน้ำด้วยสมุนไพร เพื่อขับการสะสมสารเคมีในร่างกายเบื้องต้น

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ