คืบหน้าเลือกตั้งท้องถิ่น ด่วนเปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่นแล้ว วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 1910 ครั้ง

บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น ที่จังหวัดลำพูน ยังไม่มีผู้สนใจเข้ายื่นใบสมัคร ขณะที่ กกต.ลำพูน เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายวันนี้ ( 3 ก.พ. 63) ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น  ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดลำพูน ยังไม่มีผู้ใดเข้ายื่นใบสมัคร ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมัคร ขณะที่ กกต.ลำพูน เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น   

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง จึงทำให้ขณะนี้ 58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบล 39 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 17 แห่ง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม กรอกใบสมัคร และเข้ายื่นต่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น จากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและส่งรายชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร โดย กกต.จังหวัด จะได้พิจารณาคัดเลือก กกต.ท้องถิ่น และส่งผลให้ กกต.กลางรับรองผลการคัดเลือกเป็นลำดับไป

ในการนี้ กกต.ท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน จำนวน 58 องค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น จะมี กกต.ท้องถิ่น ทั้งสิ้น 176 คน แบ่งเป็น อบจ. 5 คน , เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล แห่งละ 3 คน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนตามจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน่วยเลือกตั้งน้อยกว่า 10 หน่วยเลือกตั้ง ได้รับค่าตอบแทน 4,500 บาท/เดือน ตั้งแต่ 10 – 200 หน่วย เพิ่มขึ้นหน่วยละ 40 บาท มากกว่า 200 หน่วย ได้รับ 12,500 บาท/เดือน และกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน่วยเลือกตั้งน้อยกว่า 10 หน่วยเลือกตั้ง ได้รับค่าตอบแทน 4,000 บาท/เดือน ตั้งแต่ 10 – 200 หน่วย เพิ่มขึ้นหน่วยละ 40 บาท มากกว่า 200 หน่วย ได้รับ 12,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กำกับดูแลและอำนวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร

สำหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ จะต้องเป็นข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดลำพูน หรือ เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดลำพูน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ วิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือ ถูกเพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้ง เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ ถือว่าการกระทำทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษ หรือ ไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษ หรือ ต้องคำพิพากษา มายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมัคร หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เลขที่ 119/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 053 525 620-2

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ