ด่วน!! แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลุ่มมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 ที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ให้รีบไปดําเนินการตรวจโควิด และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายใน 16 เมษาฯ 64

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 160 ครั้ง

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ การทํางานของแรงงานต่างด้าว โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ดําเนินการแจ้งบัญชีรายชื่อ แรงงานต่างด้าวที่ต้องการจ้าง และให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้างดําเนินการลงทะเบียนแจ้งข้อมูล บุคคลผ่านระบบออนไลน์ e-Workpermit.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

          นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลําพูน เปิดเผยว่า บัดนี้ ขั้นตอนการลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอย้ําเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้เร่งดําเนินการพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ซื้อประกันสุขภาพ กับโรงพยาบาลของรัฐ พร้อมไปจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยอย่าได้รอไปดําเนินการช่วงใกล้สิ้นสุดระยะเวลา เนื่องจาก เดือนเมษายน มีวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจทําให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ติดขัดหรือไม่ได้รับความสะดวก

          สําหรับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจโรคและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน จํานวน 1,900 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย และให้นายจ้างยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนแรงงานต่างด้าวในระบบออนไลน์ e-Workpermit ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และพิมพ์ไปรับคําขออนุญาตทํางานเพื่อให้แรงงานต่างด้าวไปจัดทําทะเบียนประวัติ และถ่ายบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัด ลําพูน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

          ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง ให้ไปจัดทําทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร.38/1) ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และเมื่อมีนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะรับแรงงานต่างด้าว ดังกล่าวเข้าทํางาน ให้ไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน จํานวน 1,900 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย และให้นายจ้างยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนแรงงานต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ e-Workpermit ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 และพิมพ์ไปรับคําขออนุญาตทํางานเพื่อให้แรงงานต่างด้าว ไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ และรับบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

          ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ดําเนินการแล้วเสร็จทุกขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กําหนด จะได้รับ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แต่หากแรงงานต่างด้าวไม่ได้ ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด และทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานจะมีความผิดตามพระรา กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มี ใบอนุญาตทํางาน มีโทษปรับ 10,000 - 100,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หากกระทําผิดซ้ํา ต้องมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจําทั้งปรับ และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทํางานเป็นเวลา 3 ปี หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน โทร 0 5352 5543-4 หรือ 06 6113 9356

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ