จ.ลำพูน ทอดผ้าป่าสมทบทุน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ สนับสนุนช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 141 ครั้ง

          วันนี้ (1 เมษายน 2564) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย ได้มีการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบ เป็นกองทุนช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส

          ในการนี้นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเหล่าข้าราชการ และผู้ที่เข้าร่วม ประกอบพิธีดังกล่าว

          นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลําพูน ณ ปัจจุบันมีเงินทั้งสิ้น 2,174,713.18 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) โดยนําฝากเป็นตัวสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) นําฝากในบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลําพูน 1,574,713.18 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามบาทสิบแปดสตางค์)

          สําหรับในปี 2564 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน ได้ดําเนินการเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มียอดเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญทั้งสิ้น เป็นเงิน 123,741.25 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) สมทบกองทุนพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 อําเภอ จํานวน 24,504.75 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและแต่งองค์ผ้าป่า จํานวน 10,690 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) สมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือยอดเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด เป็นเงิน 78,546.50 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งจะได้นํา ฝากเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ