เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ยึดหลักมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง COVID19 ระบาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 76 ครั้ง

วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุณธรรม 17 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และกำชับสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับในการเปิดภาคเรียน ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

ซึ่งสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ และสถานการณ์ระดับความรุนแรงของโรค โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ 1) เว้นระยะห่าง (Distancing) ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (Mask wearing) ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3) ล้างมือบ่อยๆ (Hand washing) 4) คัดกรองวัดไข้ (Testing) สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 5) ลดการแออัด (Reducing) ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และ 6) ทำความสะอาด (Cleaning) บริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ฯลฯ และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ 1) ดูแลตนเอง (Self care) ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น 3) กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) 4) ลงทะเบียนไทยชนะ (Thai chana) หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน 5) สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และ 6) กักกันตัวเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดโรค

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ