ปศุสัตว์ อ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน กำหนดเขตระบาด “โรคลัมปี สกิน” ในโค กระบือ พื้นที่ ต.ตะเคียนปม โดยห้ามขนย้าย รวมทั้งซาก ป้องกันการระบาดวงกว้าง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 126 ครั้ง

          สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ได้มีการประกาศเรื่อง กําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคและกระบือ

          ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 7 ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน พบสัตว์ ชนิดโคเนื้อ ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน (Lumpy.skip.disease) ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียงหรือ ระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด

          ในการนี้ได้มีการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 สัตวแพทย์ประจําท้องที่อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          กำหนดให้ท้องที่ ตําบลตะเคียนปม ทุกหมู่บ้าน ของอําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน

          ไปทางทิศเหนือ จนถึง แนวเขา ตําบลทาแม่ลอบ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน

          ไปทางทิศใต้ จนถึง ตําบลทุ่งหัวช้าง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน

          ไปทางทิศตะวันออก จนถึง แนวเขา อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

          ไปทางทิศตะวันตก จนถึงแนวเขา ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลมปี สกิน (Lumpy.skip.disease) ในโอและกระบือ

          โดยห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิด โค กระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราวดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ประจําเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

          ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ