อ.เมืองลำพูน จัดกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 64” ผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญ ขับเคลื่อนงานท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 148 ครั้ง

          นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองลำพูน และกำนันอำเภอเมืองลำพูนทุกคน ร่วมกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

          โดยนายอำเภอเมืองลำพูน ได้อ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 มีใจความสำคัญว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย และการอำนวยความเป็นธรรมในระดับตำบล หมู่บ้าน เป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาค เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่การแก้ไขอย่างรวดเร็ว และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้สำเร็จ ลุล่วง บังเกิดผลดีต่อส่วนรวม และขอให้ทุกท่านตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

          นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีความผูกพันใกล้ชิด เข้าใจในวิถีชีวิต และรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ถือเป็นตัวแทนของภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการประสานระหว่างรัฐกับประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมทั้งเป็นสถาบันที่หล่อหลอมรวมประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเป็นเอกภาพ และยึดโยงสถาบันหลักของชาติ เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ