องคมนตรี ติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 56 ครั้ง

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ประชาชนในโครงการตามพระราชดำริในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

วันนี้ (20 ม.ค. 65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวและถุงยังชีพ ไปมอบให้แก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกโครงการตามพระราชดำริในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนบ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายยุทธพงษ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

 

โดยในช่วงเช้า นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง  ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2540  มีพื้นที่ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านขุนแตะ หมู่บ้านหินเหล็กไฟ และหมู่บ้านผึ้งมะนาว  ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี จนกลายเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งฟาร์มหลายๆ แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง  โดยได้ดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรในรูปแบบต่างๆ และได้จัดจ้างชาวบ้านที่มีฐานะยากจนในหมู่บ้านเข้ามาช่วยดำเนินงาน  ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทำการเกษตรและมีแหล่งอาหารไว้บริโภค  โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา  มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในหลายๆ ด้าน เช่น ส่งเสริมการปลูกนาขั้นบันได  ก่อสร้างบ่อพักน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค  สามารถส่งน้ำเข้าไปให้ชาวบ้านได้กว่า 50 หลังคาเรือน  มีการสร้างฝายถาวรและฝายแบบผสมผสาน รวม 8 แห่ง  สร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง  ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ขุดคันคลองเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมัก  ส่วนด้านการส่งเสริมอาชีพ ได้จัดส่งนักวิชาการเกษตรในพระองค์เข้ามาส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว  สอนการขยายพันธุ์พืชและจัดหาตลาดรองรับ พร้อมทั้งรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร  นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกลุ่มกาแฟอินทรีย์ และกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอชนเผ่า อีกด้วย

 

            จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง  ซึ่งเป็นศูนย์สาขาหนึ่งของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ใน 2 จังหวัด คือ อำเภอจอมทอง , อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ และช่วยเหลือประชาชนตามภูมิประเทศและสังคม  โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำ  เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค  จนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ