ลำพูน พิจารณาทบทวนคำสั่ง ประกาศ และมาตรการควบคุมโรคติดต่อ หลังมีข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มเติม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 2623 ครั้ง

ลำพูน พิจารณาทบทวนคำสั่ง ประกาศ และมาตรการควบคุมโรคติดต่อ หลังมีข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มเติม

เช้าวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2563 ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13/2563 ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนคำสั่ง ประกาศ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดลำพูน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาแนวทางการผ่อนปรนมาตรการในบริบทพื้นที่ โดยพิจารณาคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อฯทุกฉบับ โดยละเอียด ยึดหลักการพิจารณาให้สอดรับกับข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางประเด็นจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้เจ้าของหรือผู้จัดสถานที่ทุกประเภทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดจนจัดระบบให้เป็นไปตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ทางราชการกำหนด เป็นต้น และหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือเป็นอันตรายต่อการป้องกันการแพร่ของโรค ให้เสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะรายต่อไป

อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้ (2 พ.ค.63) จะมีการออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพิ่มเติมในรายละเอียด เพื่อให้กับประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ให้ทันต่อการบังคับใช้ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ต่อไป 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ