เกษตรกรที่ลำพูน กว่าร้อยละ 60 ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท แล้ว

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 1470 ครั้ง

เกษตรกรที่ลำพูน ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท แล้ว กว่าร้อยละ 60 คาดจะโอนได้แล้วเสร็จภายใน 24 พฤษภาคม 2563 นี้          

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามระเบียบของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยรับขึ้นทะเบียนเป็นรายครัวเรือน และจัดส่งข้อมูลของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำข้อมูล  ไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอื่นๆ (กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมหม่อนไหม, การยางแห่งประเทศไทย,สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล และสำนักงานสรรพสามิต)  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน, ผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญของกรมบัญชีกลาง, ระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง ครัวเรือนละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ ข้อมูลของเกษตรกรจังหวัดลำพูน ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่ 1  เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 จำนวน 55,576 ครัวเรือน โดย ธกส.ได้โอนเงินให้เกษตรกรแล้วจำนวน 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 15, 18 และ 19 พฤษภาคม 2563 จำนวน 29,292 ครัวเรือน  เป็นเงิน 146,460,000 บาท
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3,886 ครัวเรือน เป็นเงิน 19,430,000 บาท

ภาพรวมโอนแล้วทั้งสิ้น 33,178 ครัวเรือน 165,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือ และจะมีการทยอยโอนให้แล้วเสร็จภายใน 24 พฤษภาคม 2563        

กลุ่มเป้าหมายที่ 2  เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนปี 2562 แต่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรรายใหม่ที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 12,093 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563) เริ่มโอนเงิน วันที่ 31 พ.ค. 63

กลุ่มเป้าหมายที่ 3  เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/64 และคาดว่าจะปลูกภายใน 30 มิถุนายน 2563 และยื่นแบบคำร้องไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 331 ครัวเรือน เริ่มโอนเงิน วันที่ 31 ก.ค. 63

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563 นี้

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ