เกษตรกรที่ลำพูน ได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทแล้วกว่าร้อยละ 88

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 529 ครั้ง

เกษตรกรที่ลำพูน ได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทแล้วกว่าร้อยละ 88

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เกษตรกรจังหวัดลำพูนทั้งหมด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง ครัวเรือนละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 มีทั้งหมด 68,260 ครัวเรือน แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมายที่ 1  เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 จำนวน 55,576 ครัวเรือน โดย ธกส.ได้โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 49,332 ราย เป็นเงิน 246,660,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 88.76 ของเกษตรกรกลุ่มที่ 1)

กลุ่มเป้าหมายที่ 2  เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนปี 2562 แต่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรรายใหม่ที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563     ทั้งหมด จำนวน 12,120 ครัวเรือน/17,932 แปลง, มีการจัดชุดติดประกาศและยืนยันข้อมูลในระบบแล้ว 12,100 ครัวเรือน/17,866 แปลง (คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกลุ่ม 2) และมีสถานะผ่าน 12,018 ครัวเรือน/17,726 แปลง (คิดเป็นร้อยละ 99.32 ของเกษตรกรที่ยืนยันข้อมูลในระบบ) เกษตรกรกลุ่มที่ 2 นี้ ธกส.จะเริ่มโอนเงิน วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563 

กลุ่มเป้าหมายที่ 3  เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/64 และคาดว่าจะปลูกภายใน 30 มิถุนายน 2563 และยื่นแบบคำร้องไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 331 ครัวเรือน เกษตรกรกลุ่มที่ 3 นี้ ธกส.จะเริ่มโอนเงิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อให้เกษตรกรสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ, สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด, สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขตที่ 1 - 6 หรือ   ศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน, เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ    น้ำตาลทรายภาคที่ 1-4, สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด, การยางแห่งประเทศไทย(จังหวัด/สาขา) และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2563 , เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 และเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ