ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2564
  • รับชม : 145 ครั้ง

ประกาศจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 6/2564) และคำวินิจฉัย (ฟัตวา) ของจุฬาราชมนตรี เรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งคำชี้แจงและแนวทางต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทั่วไปและผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทราบ โดยรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาท้ายนี้ด้วย หรือติดต่อสอบถามได้ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง โทร. 0-5351-1017

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ