Image

บทบาท/หน้าที่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาประเทศเพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐข่าวสารและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางวิทยุกระจายเสียงตลอด จนเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทางสื่อวิทยุกระจายเสียงปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย