Image

โครงสร้างองค์กร

Image

การบริหารงานภายใน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย ฝ่ายช่างเทคนิควิทยุ ฝ่ายสื่อสารมวลชน และฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายช่างเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน มีเครื่องส่งวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม95.00 เมกกะเฮิรตซ์ ออกอากาศด้วยกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ประสิทธิภาพการออกอากาศ 100% พื้นที่ของการออกอากาศรัศมีระยะ 40 กิโลเมตร ทางอากาศครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน ได้แก่ อ.เมืองลำพูน, อ.บ้านธิ, อ.แม่ทา, อ.ป่าซาง, อ.บ้านโฮ่ง, อ.เวียงหนองล่อง, อ.ลี้ และ อ.ทุ่งหัวช้าง และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บางส่วนได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่, อ.สันป่าตอง, อ.หางดง, อ.แม่วาง, อ.สารภี, อ.สันกำแพง, อ.สันทราย, อ.ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน นอกจากการส่งกระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุฯ แล้ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ งานสารสนเทศเพิ่มช่องทางการรับฟัง โดยการ Live สด ผ่านช่องทาง Facebook สามารถรับชมรับฟังได้ทั้งภาพและเสียง รวมทั้งจัดทำแอพพลิเคชั่นรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน ระบบแอนดรอยด์ ตัดต่อวิดีโอภาพ อินโฟกราฟฟิก ขึ้นบนเว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (https://region3.prd.go.th/lamphun) และ เพจเฟสบุ๊ค “สวท.ลำพูน 95” (https://www.facebook.com/radiolpnfm95/) YouTube “สวท.ลำพูน” (https://www.youtube.com/channel/UCj7-LPUeSLJs0Dala63bGHA) ซึ่งสามารถรับชมรับฟังรายการย้อนหลังได้

2. ฝ่ายสื่อสารมวลชน ได้แก่ งานรายการวิทยุและ งานข่าววิทยุรับผิดชอบดำเนินงานด้านเนื้อหาและการผลิตรายการซึ่งออก อากาศทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 05.00–24.00 น. มีการจัดผังรายการหลักเน้นรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๕ ของผังรายการในรอบสัปดาห์ มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหารายการและข่าวให้มีความหลากหลายน่าสนใจ แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของผู้ฟังในจังหวัดลำพูน ซึ่งสามารถจำแนกรายการได้ ดังนี้ รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และรายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

การผลิตข่าวและรายการ เพื่อให้การนำเสนอเนื้อหาสาระมีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย การผลิตข่าวและรายการออกอากาศ ส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุฯ ดำเนินการในหลายรูปแบบได้แก่ รายการที่ผลิตเอง รายการที่รับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ) รายการที่ผลิตร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รายการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เป็นต้น

3. ฝ่ายบริหารทั่วไป

3.1งานธุรการ ทำหน้าที่ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบราชการติดต่อประสานงานราชการกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสรุปสถิติเวลาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ จัดทำประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมสรุปการประชุมแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องฯ

3.2 งานการเงินและบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้และเงินสวัสดิการ จัดทำบัญชีเงินงบประมาณในระบบGFMIS สรุปภาพรวมเงินงบประมาณเงินรายได้การเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS การเบิกค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ค่าน้ำประปาค่าโทรศัพท์ค่าอินเตอร์เน็ตค่าไปรษณีย์ฯ

3.3 งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่จัดทำขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์บัญชีวัสดุและ การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่การบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนการดูแล รักษาความปลอดภัยการปรับปรุงการธำรงรักษาปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณสถานีฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรการให้บริการรถยนต์เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานการตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์ให้มีความพร้อมในการใช้งานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน