Image

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

“เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน”

พันธกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

1. นำประเด็นประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐ และกำหนดประเด็นเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูนสู่กลุ่มเป้าหมายและสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่ภาครัฐ
2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์
3. เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
4. เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ และทุกภาคส่วนของจังหวัดลำพูน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ 1 รับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำพู เพื่อนำมากำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์

1. สำรวจ ติดตาม รับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
2. นำประเด็นนโยบายภาครัฐ และประเด็นหลักเชิงพื้นที่ในจังหวัดลำพูน ให้เครือข่าย การประชาสัมพันธ์นำไปขยายผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ ในการดำรงชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

กลยุทธ์

1.ผลิต จัดหา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
2. ขยายความร่วมมือกับองค์กร หวยงานเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ (New Media)

กลยุทธ์

1. ผลิต จัดหา และเผยแพร่สื่อใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
2. พัฒนารูปแบบการผลิตสื่อใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. ขยายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่