ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญาตรี) จำนวน 1 อัตร ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประม ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
4 สนง.กศน.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ. ฮ่องสอน ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ดูเพิ่มเติม
2 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน จะทำการขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 1 รายการ ดูเพิ่มเติม
3 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดของกลาง ดูเพิ่มเติม
4 ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน แจ้งปิดให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เชิญชวนเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตลาด จ.สมุทปราก ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ดูเพิ่มเติม
7 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!