จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย เปิด ผับ บาร์ คาราโอเกะ บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและกฏหมาย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1097 ครั้ง

วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการโรคติดติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ได้ประชุม พิจารณา การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ และคำแนะนำของทางราชการ

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 หรือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขวัญกมล ชื่นสนธิพันธุ์
ผู้เรียบเรียง : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ