จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1080 ครั้ง

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2565 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีแม่ฮ่องสอนให้กับ ส.ต.อ. กิจตณศักดิ์ เจริญธนหิรัญกิจ ครูตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การมอบประกาศเกียรติบัตร โครงการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และการมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการติดตามรับทราบ การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัด การถอนพืชกัญชา กัญชง ให้พ้นจากบัญชีการเป็นยาเสพติดประเภท 5 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2565 การติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในการตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ การขับเคลื่อน โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง การเตรียมการรองรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้านต่างๆ การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การดำเนินงานโครงการตลาดชุมชนพอเพียง และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ 2566 ถึง 2570

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ