กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าปุ๊ ส่งเสริมบ้านปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยงลดโรค ลดสิ่งเสพติดถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 682 ครั้ง

        วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพงษ์พีระ  ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีมอบป้ายบ้านปลอดบุหรี่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

        ชุมชนป่าปุ๊จับมือภาคีเครือข่าย พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบแม่ฮ่องสอน (พศย.) หนุนการดำเนินงานควบคุมบริโภคยาสูบในชุมชน โดยผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสุขภาพของคนในชุมชนโดยชุมชน มีการหาแนวร่วม ค้นหาปัญหา นำมาสู่การแก้ไขปัญหาบนฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน   

         จากการดำเนินงานสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชาชนในหมู่บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.2565  จำนวน 311 ครัวเรือน ประชากร 824  คนพบมีผู้สูบ 92 คน อัตราการสูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนใหญ่วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ในชุมชนได้ร่วมกันเสริมสร้างองค์ความรู้ รณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่ กำหนดมาตรการชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ สถานที่สาธารณะต่างๆ งานบุญประเพณีต่างๆ เพื่อลดควันบุหรี่มือสอง คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ และป้องกันนักสูบหน้าใหม่  รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคลดและเลิกยาสูบด้วยการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น ทำให้ชุมชนตระหนักสมัครเข้าร่วมโครงการบ้านปลอดบุหรี่จำนวน 227 หลังคาเรือน ผู้สูบได้รับคำแนะนำ ติดตามเสริมกำลังใจสามารถดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือก ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ได้สำเร็จจำนวน 11 คน  ไม่พบคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ งานบุญประเพณี ซึ่งการบูรณาการงานควบคุมบริโภคยาสูบกับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม สามารถนำไปสู่พัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ได้ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ